Vážení zákazníci, pražskou pobočku Truckmall jsme přestěhovali do vedlejší ulice U Trati 52, Praha 10. Těšíme se na Vás v novém!

Obchodní  podmínky

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2016

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dale jen “VOP” ) platí pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na adrese www.truckmall.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající je společnost Truck Data Technology, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3,Praha 10, IČ 27381269, Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115238, telefon +420 274 777 390.

Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. bytová družstva, nadace a obecně prospěšné společnosti).

Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420 – 422 občanského zákoníku. Podnikatel je zejméne ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají ilustrativní charakter.
Objednávku zboží kupující vytvoří postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat dostupném v internetovém obchodě prodávajícího. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím emailových zpráv.

 

3. Odvolání objednávky ze strany kupujícího

Objednávka kupujícího je považována za závaznou jejím odesláním a přijetím potvrzovacího mailu o přijetí objednávky. Do uplynutí této doby má kupující možnost objednávku telefonicky nebo emailem  bez udání důvodu odvolat.

 

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku kupujícího nebo její část), a to v následujících případech:
(a) objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
(b)výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží, nebo
(c) objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího.
Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

 

5. Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Spotřebitel může od smlouvy sjednané na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V rámci péče o zákazníky a snížení rizika při nákupu zboží poskytuje prodávající stejná práva od kupní smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněz také nepodnikajícím právnickým osobám.
Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.
Spotřebitel je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození) včetně kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.
Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit kupní cenu do pěti pracovních dní, nikoliv však dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží. Kupní cena bude vrácena na bankovní účet zákazníka (a to včetně dopravného směrem k zákazníkovi).
Je-li vrácené zboží poškozeno nebo není-li kompletní, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
• poskytování služeb, které byly slněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Odstoupení v ostatních případech

Odstoupení od smlouvy Kupujícího podnikatele se řídí dle podmínek pro podnikatelské subjekty.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, v případě, kdy si objednal nesprávný druh zboží (týka se zejména autosoučástek, které není možno vrátit výrobci). Kupujíci podnikatel má možnost si zjistit předem možnost vrácení zboží výrobci před samotnou koupí dotazem na kontaktní email eshopu nebo telefonickým kontaktem na eshop manažera.

6. Reklamace, vrácení zboží, práva a povinnosti z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména že,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. se věc hodí k účelu, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
d. vyplývá-li to z povahy věci.
U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
Pro Kupujícího podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, a to v délce do dvanácti (12) měsíců.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace).

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Při výměně zboží nebo v případě změny dodací adresy ze strany zákazníka po odeslání zboží je Prodávající oprávněn kupujícímu fakturovat cenu dopravy.

7. Dodací podmínky, termíny

Místem plnění je sídlo, bydliště nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce, neuvede-li kupující v objednávce místo jiné.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží na skladě je odesíláno zpravidla do druhého pracovního dne, ostatní zboží zpravidla do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

8. Platební podmínky, doprava

Truckmall akceptuje nasledující platební podmínky:
• platba v hotovosti při nákupu
• kartou při osobním převzetí zboží
• platba předen bankovním převodem
• dobírkou dopravci
• platba online přes platební bránu GoPay
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Truckmallu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány ZDE. Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Truckmall zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
• osobní odběr
• zasílání přepravní službou po celé ČR - GLS Geis, Česká pošta;
• zasílání Toptrans pro nadrozměrné zboží (nad 50 kg, nebo jeden rozměr nad 2m)
Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Truckmall nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
V případě, že zboží dorazí poškozené, je nutné to ihned nahlásit na info@truckmall.cz a poslat fotky včetně štítku a veškerého obalového materiálu.
Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

 

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, stát, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán (po uplynutí doby dle bodu 3 těchto VOP).

OBJEVUJTE NAŠE VÝHODY

 

 • Jsme rychlí

  zboží skladem
  odesíláme ihned

 • Jsme moderní

  akceptujeme platby
  bankovními kartami

 • Jsme akční

  pří nákupu nad 5 000 Kč
  doprava zdarma

 • Jsme pohotoví

  90 % veškerého
  zboží máme skladem

AKTUALITYStahování dat ze „smart“ tachografů do programu TAGRA.eu

Stahování dat ze „smart“ tachografů do programu TAGRA.eu

Pořídili jste si nové auto s inteligentním tachografem a nemáte kompatibilní stahovací zařízení nebo program, který vyhodnocuje data ze „smart“…Základní pravidla jízdy a odpočinku dle předpisů 561/AETR

Základní pravidla jízdy a odpočinku dle předpisů 561/AETR

Pokud nevíte nebo si neste jisti povinnými přestávkami v průběhu jízdy…Výhodné ceny pro registrové zákazníky

Výhodné ceny pro registrové zákazníky

Chyťte si svou slevu. Vytvořte si svůj účet na e-shopu Truckmall.cz a po přihlášení uvidíte, jaké ceny jsme pro připravili. Přesvědčte se sami!Dálkové stahování dat z tachografu a karet řidičů

Dálkové stahování dat z tachografu a karet řidičů

Už jste slyšeli o revoluční novince v dálkovém stahování dat z tachografu a karet řidičů přímo do programu TAGRA.eu? Novinkou je Donwload Box…

ARCHIV AKTUALIT